Verslag: Themaochtend Bijna Thuis Huis

Themaochtend vrijdag 24 januari

 

Op vrijdag 24 januari heeft de eerste themaochtend van een nieuwe reeks thema’s in 2020 plaatsgevonden. De werkgroep Welzijn van de Seniorenraad Son en Breugel had ditmaal gezorgd voor een bijzonder maatschappelijk onderwerp, namelijk het “Bijna Thuis Huis Son en Breugel”.

April 2013 opende Bijna Thuis Huis Son en Breugel, dat de naam ‘MadeLief’ heeft gekregen, haar deuren om inwoners uit Son en Breugel bij te staan tijdens hun laatste levensfase. Het betreft een kleinschalige voorziening voor palliatief terminale zorg voor die mensen waarbij het niet meer mogelijk is de noodzakelijke zorg thuis te verlenen.

Een bijzonder initiatief met een mooi doel dat geheel met behulp van de belangeloze inzet van vrijwilligers wordt gerund en in stand gehouden, mede ondersteund door de financiële en materiële hulp van zowel particulieren als het bedrijfsleven in ons dorp.

Titia Braam en Bernadette Hillenaar, de coördinatoren van MadeLief, brachten een indrukwekkend en op momenten ontroerend verhaal over de ontstaansgeschiedenis, doelstelling en vooral de dagelijkse gang van zaken in het huis. De mogelijkheden om de bewoners zoveel mogelijk het gevoel te geven in hun eigen thuisomgeving te verkeren, de kerngedachte achter dit initiatief, kwamen uitgebreid aan bod. Dit bereikt men, buiten de reeds genoemde zorg, onder meer door de bewoners de gelegenheid te geven hun eigen dierbare spullen mee te nemen. Dat kan een stoel zijn, of een lamp, foto’s etc. Ook een eigen huisdier behoort tot de mogelijkheden.

Daar MadeLief over een eigen keuken beschikt worden alle maaltijden ter plaatse door de vrijwilligers bereid, waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren en wensen van de bewoners. Er wordt dus alles aan gedaan om de bewoners het gevoel te geven alsof men thuis is. Ziedaar de betekenis van  “Bijna Thuis Huis”, het voelt hier bijna net als thuis, aldus Titia en Bernadette.

Vol enthousiasme vertelden de beide dames over hun ervaringen met dit dankbare werk, en de geweldige inzet van al die vrijwilligers om de bewoners dat beoogde “Bijna Thuis” gevoel te geven.

De aanwezigen lieten door hun vele vragen en opmerkingen duidelijk merken dit initiatief bijzonder te waarderen.