Aanbevelingen van de Seniorenraad voor de komende gemeenteraadsverkiezingen

Son en Breugel, 13-9-2017
Maaslaan 22
5691 HN Son en Breugel
Aan: De politieke partijen in Son en Breugel
U besteedt momenteel ongetwijfeld aandacht aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij, als SeniorenRaad Son en Breugel, hebben als missie het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in onze gemeente. De uitvoering van de huidige taken van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn zijn tegenwoordig van doorslaggevend belang voor betrokkenen. Daarom willen als representant van senioren in ons dorp graag uw aandacht vragen voor enkele onderwerpen, waarvoor wij van mening zijn, dat er in de komende raadsperiode goede oplossingen gevonden dienen te worden. Wij verzoeken u daar bij de vaststelling van uw programma rekening mee te houden.
Het betreft de volgende onderwerpen:
1. Afvalverwijdering
De gemeenteraad heeft geaccordeerd, dat het huis aan huis ophalen van restafval wordt beëindigd en daarbij vastgesteld, dat er voor minder valide bewoners maatwerk oplossingen gevonden moeten worden, mede in overleg met de SeniorenRaad. Het gemeentelijke project loopt kennelijk (langdurige) vertraging op en er is nog steeds geen overleg over het noodzakelijke maatwerk gevoerd. Extra voorzieningen op dit terrein voor minder validen (waaronder veel senioren) blijven echter van groot belang en het is gewenst de politieke aandacht daarvoor te bevestigen en
– wanneer nodig – daarvoor ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. Belangrijk daarbij is, dat de “bewijslast” om “voldoende” minder valide te zijn niet hoog is en dat voor onze 80+ medeburgers er van uit gegaan wordt, dat als zij van de geboden faciliteit gebruik willen maken, dat zonder bewijsvoering van het minder valide zijn mogelijk is.
2. Woon-zorg combinatie
Nu definitief duidelijk geworden is, dat de eerder voorziene 36 beoogde plekken intramurale zorg ( woon-zorg-combinatie ) in Breugel niet gerealiseerd worden, is het dringend noodzakelijk, dat in de gemeente op andere wijze woonvormen tot stand gebracht worden, waar zorg en/of ondersteuning als arrangement geleverd kan worden. Eén van de na te streven vormen kan daarbij een CPO project zijn. Welke vorm(en) ook opgepakt worden, het is duidelijk, dat deze alleen kans van slagen hebben bij een krachtige ondersteuning vanuit het bestuur van de gemeente. Het is voor senioren, waarvan de gezondheidstoestand achteruit gaat (maar ook voor andere leeftijdscategorieën) van groot belang, dat er voldoende dergelijke mogelijkheden in het eigen dorp zijn. Het bestaan van die mogelijkheden geeft met het oog op de toekomst ook rust aan degenen, die zelf (nog) niet toe zijn aan dergelijke woonvormen.
3. Levensloopbestendige huurwoningen
Er bestaat in Son en Breugel nauwelijks de mogelijkheid om van een koopwoning naar een levensloopbestendige huurwoning in de vrije sector met een huur tot maximaal ca. € 1.000 per maand te verhuizen, terwijl dit voor een bepaalde groep senioren uitkomst zou bieden. Daarnaast geldt, dat dit in meer algemene zin de doorstroming in het woningbestand zou bevorderen. De gemeente zou krachtig moeten stimuleren dat dergelijke woningen gebouwd gaan worden.
2. Mobiliteit
Er moet snel een mobiliteitsvoorziening in het dorp komen, die gebruik maakt van dienstverlening door vrijwilligers. Hier wordt al (te) lang op gestudeerd en een dergelijke activiteit ( bijv. automaatje, zoals gestimuleerd door de ANWB) kan alleen tot stand komen bij voldoende regie door de gemeente, die ook de kosten van de coördinatie op zich zal moeten nemen.
5. Blijverslening
Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen, opdat de bewoners daar op een plezierige en uit veiligheidsoverwegingen verantwoorde wijze kunnen blijven wonen. De wens tot aanpassingen kan ook bestaan voordat er een dringende noodzaak toe is. In de gevallen, dat betrokkenen dat niet zelf kunnen financieren kan er in bepaalde situaties een oplossing geboden worden door een blijverslening, volgens het model van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Maar het is de gemeente, die bepaalt of dergelijke leningen aangeboden worden. Son en Breugel dient op korte termijn dergelijke leningen te gaan aanbieden en daarbij geen aanvullende voorwaarden stellen t.o.v. de algemene voorwaarden, die vanuit het SVn gesteld worden.
6. Veiligheid
Veelal wordt er van uit gegaan, dat de veiligheid in een dorp als het onze op orde is. Uit een door de SeniorenRaad onder het seniorenpanel recent gehouden enquête is echter gebleken, dat bij concrete vraagstellingen blijkt, dat belangrijke percentages senioren zich ’s avonds en in het donker niet veilig voelen. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen over het open doen van de deur als er aangebeld wordt en over lopen en fietsen op straat. Daarnaast blijkt, dat de bereikbaarheid van de politie negatief beoordeeld wordt. Het is belangrijk dat de partijen in de gemeenteraad nadrukkelijker dan thans het geval is aandacht besteden aan veiligheidsaspecten in de gemeente. Dat leidt o.a. tot een concrete vraag of het huidige aantal BOA’s van twee voldoende is en tot de wens dat de bereikbaarheid van de politie essentieel verbeterd wordt.
Wij hopen, dat uw partij in zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaat op de door ons geschetste oplossing van deze zes onderwerpen. Wij verzoeken u na de definitieve vaststelling van uw programma dat ons toe te sturen. Wij zullen er vanzelfsprekend aandacht aan besteden hoe u de genoemde punten oppakt. Het is overigens mogelijk, dat een enkel van de genoemde punten in de periode van de huidige raad reeds afdoende wordt opgepakt; in dat geval is opname in het verkiezingsprogramma uiteraard niet actueel meer. Wij hopen dat u in dat geval het aan de orde zijnde onderwerp ondersteunt in de door ons aangegeven richting.
Desgewenst geven wij u graag nadere toelichting op één of meer onderwerpen, die aan de orde gesteld zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens de SeniorenRaad Son en Breugel
Tom Thalhammer,
Voorzitter